【Karina超醒目】張繼聰:#女兒的偽術

自從前世情人張靖(KaKa Ball)出世後,張繼聰(阿聰)已經呷醋外父上身咁,係囡囡未夠三個月就已經講到明:「諗到佢將來有男仔拖佢手我已經嬲,仲叫我準備嫁妝?我要獨霸佢十年八載。」

出哂名係廿四孝爸爸!

佢不時喺社交網分享仔仔張瞻同B女張靖嘅生活日常,勁吸Like!阿聰仲話網民follow佢IG係為咗睇張瞻同張靖兩兄妹!一邊講一邊冧笑~

呢日佢喺社交網上載一段抱住張靖嘅短片,片中可見,正當張靖專心玩緊個大水樽之時,佢拍一拍張靖,再谷起隻「老鼠仔」騷出超粗壯臂肌問:「妹妹,Daddy係咪好勁呀?」

點知阿女望咗一秒,就勁敷衍答:「好勁呀!」之後即刻擰轉頭繼續玩水樽。

阿聰留言指張靖「1秒誠懇1秒敷衍」,好多網民都留言話阿女已經習慣爸爸成日問呢啲無聊問題。

(綜合報道/on.cc)

SHARE